Call us on 021 424 7004 or E-mail us directly on admin@law2ticks.co.za
Our website also has an English Version

Testamente

Doen Aansoek

Om te verseker dat 'n oorledene se laaste wense uitgevoer word, is dit nodig dat 'n geldige testament in plek moet wees. Sonder 'n geldige testament, vererf 'n oorledene se bates in terme van die Intestate Erfopvolgingswet, Wet 81 van 1953. 'n Testament sal geldig wees indien aan die formaliteitsvereistes wat in Wet 7 van 1953 voorgeskryf word, voldoen is, onder andere moes die testateur vrywillig en met die bedoeling om 'n testament te maak, opgetree het.

'n Testament is geldig indien dit deur die testateur in die teenwoordigheid van twee of meer bevoegde getuies onderteken is, en indien die testament uit meerdere bladsye bestaan, moes al die bladsye daarvan deur die testateur onderteken wees.

As gevolg van die streng formaliteitsvereistes en ander potensiele slaggate as dit kom by testamente, beveel ons aan dat 'n kenner geraadpleeg word vir die opstel van en toesighouding oor die ondertekening van 'n testament.


Notarial & Legal Services