Call us on 021 424 7004 or E-mail us directly on admin@law2ticks.co.za
Our website also has an English Version

Trust Registrasie

Doen Aansoek

Wet 57 van 1988 beheers trusts. 'n Trustakte kan 'n geskrewe ooreenkoms wees of 'n testament in terme waarvan 'n trust geskep word. Trusteiendom kan enige roerende of onroerende eiendom wees, en sluit enige belang in eiendom in, waaroor in 'n trustakte beskik word om deur 'n trustee beheer te word. Aangesien trusteiendom nie deel van 'n trustee se persoonlike boedel vorm nie, is 'n trustakte 'n ideale instrument vir doeleindes van boedelbeplanning.

Trusts word ook gebruik om minderjariges se erflatings te bestuur en om persone wat handelingsonbevoeg is met hulle sake by te staan. 'n Ander aanwending is om by die probleme rondom die verbod op die onderverdeling van landbougrond, verby te kom.

Trustaktes word by die Meester van die Hooggeregshof ingedien vir registrasie. 'n Unieke trustakte-nommer word tydens regsitrasie toegeken en Briewe van Aanstelling uitgereik ten opsigte van die trustees.


Notarial & Legal Services